W związku z epidemią COVID-19, wprowadzamy do odwołania na terenie LSURF dodatkowe zasady obowiązywania:

1. Na terenie LSURF (wraz z trawnikiem przylegającym) konieczne jest zasłanianie ust i nosa – również podczas wnoszenia sprzętu do wody
2. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych: min. 2m.
3. Prosimy o przebywanie na naszych terenach wyłącznie osób, które bezpośrednio korzystają z naszych usług (do odwołania przyjeżdżajcie bez osób towarzyszących, lub zachęcamy, by osoby towarzyszące poszły np. na spacer do okolicznych lasów).
4. Zachęcamy do regularnej dezynfekcji rąk – na terenie będziecie mogli znaleźć dozowniki z płynem dezynfekcyjnym.
5. Na terenie przechowalni (hangaru) mogą przebywać maksymalnie 4 osoby jednocześnie.
6. Na terenie biura mogą przebywać maksymalnie 2 osoby jednocześnie.
7. Prosimy o nie korzystanie z przebieralni.
8. Ze sprzętu typu kajak, rower wodny będą mogły korzystać wyłącznie osoby, które zamieszkują w jednym gospodarstwie domowym – będziemy prosić o podpisanie stosownego oświadczenia.
9. Prosimy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum.

Na bieżąco, na miejscu będziemy informować o obowiązujących regulacjach, gdyż będą one się zmieniać na bieżąco.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, jednakże musimy się dostosować do sytuacji epidemiologicznej oraz do obowiązujących przepisów.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU

1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z podpisaniem umowy najmu (wypożyczenia) Klient zawiera z wypożyczalnią umowę najmu sprzętu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt sportowy. Sprzęt sportowy, będący przedmiotem wypożyczenia, jest własnością wypożyczalni.

3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który: okaże niezniszczony, ważny dokument tożsamości, zawierający zdjęcie, a także imię i nazwisko.

4. Za osoby niepełnoletnie, korzystające z wypożyczalni sprzętu odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie. Osoby niepełnoletnie muszą nosić kamizelkę asekuracyjną.

5. Wypożyczający oświadcza, iż nie jest pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.

6. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn (np. trudne warunki atmosferyczne).

7. Klient, wypożyczając sprzęt, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i kompletności sprzętu oraz do przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

8. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

9. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu wypożyczającego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy oraz pierwszeństwa na wodzie.

10. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia wypożyczonego sprzętu, jeżeli podczas użytkowania wyrządził szkodę, która nie była wadą fabryczną lub naturalnym zużyciem, a wyniknęła z niewłaściwego jego użycia (np. upadek kolanem na żagiel, zagubienie sprzętu itp). Wysokość kosztu ustala wypożyczalnia, po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że sprzęt nie jest ubezpieczony.

11. Klient może wykupić wypożyczenie w formie karnetu. Karnet jest imienny i można go wykorzystać w trakcie sezonu, w którym został zakupiony (nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane godziny z karnetu, ani zmiany jego terminu ważności).

12. Wypożyczający wnosi opłatę w wysokości 50 zł za udzielenie pomocy na wodzie – w przypadku własnej lekkomyślności lub niestosowania się do porad pracowników wypożyczalni.

13. Zwrot wypożyczonego sprzętu po godzinach pracy wypożyczalni wiąże się z podwójną opłatą za cały okres wypożyczenia.

14. Czas wypożyczenia naliczany jest od momentu pobrania sprzętu z wypożyczalni, do momentu zgłoszenia w recepcji jego zwrotu i sprawdzenia stanu technicznego przez pracowników obsługi.

 

15. Wypożyczający, niezależnie od stopnia zaawansowania, powinien przebywać na wodzie w kamizelce asekuracyjnej. LSURF nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku niezastosowania przez wypożyczającego kamizelki asekuracyjnej w trakcie przebywania na wodzie.

16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Sporty wodne, w szczególności windsurfing to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się naukę z instruktorem.

17. Wypożyczający wyraża zgodę na wykonywanie mu zdjęć i filmów podczas kursu, szkolenia lub wypożyczenia oraz na nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie uzyskanych w ten sposób fotografii i filmów. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie uzyskanych w ten sposób materiałów za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności ich publikację w internecie.

18. Informujemy, że dane wypożyczających są przetwarzane, zgodnie z RODO.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ I KURSÓW WINDSURFINGOWYCH/WINGOWYCH

1. Uczestnik szkolenia oświadcza, że stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w kursie i szkoleniu organizowanym przez Lsurf, nie choruje na żadne przewlekłe choroby ani choroby realnie zagrażające życiu. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i mogą przystąpić do kursu/ szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza. Stawienie się kursanta na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u kursanta do uprawiania sportów wodnych.

2. Rodzice i opiekunowie nieletnich uczestników są zobowiązani do podania bieżących informacji o stanie zdrowia uczestnika szkolenia oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez Instruktora.

3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

4. Obowiązkiem kursanta jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

5. Szkoła windsurfingu LSURF nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

6. Na okres trwania kursu i szkolenia na każdym uczestniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie.

7. Zabrania się przystępowania do wykonywania zajęć zarówno w wodzie, jak i na lądzie przez uczestnika znajdującego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego rodzaju środków podczas kursu i szkolenia. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po użyciu narkotyków, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nie przestrzegania przepisów obowiązujących na akwenie odpowiada wyłącznie uczestnik.

8. Przy uczestnictwie osób niepełnoletnich w szkoleniach sportowych warunki opisane w niniejszym regulaminie szkoły windsurfingu, są akceptowane przez rodziców i opiekunów, którzy je akceptują poprzez zapisanie dziecka na zajęcia.

9. Uczestnik może wykupić szkolenie w formie karnetu. Karnet jest imienny i można go wykorzystać w trakcie sezonu, w którym został zakupiony (nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane godziny z karnetu, ani zmiany jego terminu ważności). W sezonie 2023 karnety obowiązują do 31.08.2023.

10. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt przydzielony uczestnikowi do zajęć na wodzie oraz na lądzie.

11. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Instruktora lub pracownika recepcji o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć i innego sprzętu należącego do LSURF.

12. Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonego sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w trakcie prowadzonych zająć; każdorazowe wykorzystywanie sprzętu należącego do LSURF poza prowadzonymi zajęciami wymaga uzgodnienia z Instruktorem lub pracownikiem recepcji.

13. Regulamin ten dotyczy imprez sportowych organizowanych przez LSURF i ma zastosowanie do szkoleń windsurfingowych, niezależnie od stopnia zaawansowania uczestników szkolenia.

14. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów. Zaległe godziny zajęć, odbędą się w innym umówionym czasie.

15. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy kursant jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

16. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stawić się punktualnie w miejscu rozpoczęcia zajęć.

17. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie lub osobiście pracownika recepcji o ew. absencji na zajęciach najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć. Odwołanie zajęć możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia szkółki (nie ma możliwości odwołania zajęć poprzez SMS). W sytuacji, gdy uczestnik spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu – zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. W przypadku spóźnienia Instruktora, Uczestnikowi przysługuje możliwość wykorzystania straconego czasu w innym, ustalonym wspólnie z LSURF terminie.

18. Zajęcia trwają 55 minut. W niniejszym czasie odbywają się zarówno zajęcia na wodzie, jak i niezbędne zajęcia na lądzie, w tym przygotowanie niezbędnego sprzętu, a także uprzątnięcie go po zajęciach.

19. Uczestnik, niezależnie od stopnia zaawansowania, powinien uczestniczyć w zajęciach windsurfingowych w kamizelce asekuracyjnej. LSURF nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku nie zastosowania przez Uczestnika kamizelki asekuracyjnej w trakcie szkolenia.

20. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie mu zdjęć i filmów podczas kursu, szkolenia lub wypożyczenia oraz na nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie uzyskanych w ten sposób fotografii i filmów. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie uzyskanych w ten sposób materiałów za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności ich publikację w internecie.

21. Informujemy, że dane uczestników są przetwarzane, zgodnie z RODO.

 

REGULAMIN PRZECHOWALNI

1. Przechowalnia udostępnia miejsce do przechowywania sprzętu sportowego, spakowanego w pokrowce i odpowiednio zabezpieczonego. Sprzęt klient przechowuje na własną odpowiedzialność.

2. Przechowalnia nie przyjmuje do przechowania drobnego osprzętu (pianki, buty, luźne palety, przeguby, stateczniki itp.).

3. Oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży, ani z innego, nielegalnego źródła.

4. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w godzinach pracy przechowalni.

5. Godziny pracy przechowalni: maj, wrzesień: 10:00-18:00; Poza powyższymi godzinami nie ma dostępu do przechowywanego sprzętu. Ewentualny dostęp jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem przechowalni i wiąże się on z dodatkową opłatą 40 zł/każdą rozpoczętą godzinę.

6. Przechowalnia nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia czy braki sprzętu powstałe w czasie jego użytkowania.

7. Przechowalnia nie odpowiada za wady ukryte sprzętu, oraz za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu pozostawionego w przechowalni (np. zarysowania deski niespakowanej w pokrowiec itp).

8. Opłata za deklarowany okres przechowywania musi zostać uregulowana w dniu przekazania sprzętu do przechowywania.

9. Sprzęt, który nie zostanie odebrany do umówionej daty odbioru, podlega naliczeniu dodatkowej opłaty za przechowanie, zgodnie z cennikiem. Dodatkowa opłata musi zostać uregulowana najpóźniej w dniu odbioru sprzętu z przechowalni.

10. W przypadku odebrania sprzętu przed zadeklarowanym czasem przechowywania, przechowalnia nie zwraca pieniędzy.

11. Nieodebranie sprzętu z przechowalni po upływie 12 miesięcy od daty planowanego odbioru jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Klienta o zrzeczeniu się prawa własności sprzętu, będącego przedmiotem usługi przechowania. Powyższe stwierdzenie nie pozbawia Przechowalni dochodzenie kwot tytułem płatności za okres przechowywania, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

12. W przypadku powstania szkody bezpośrednio spowodowanej przez rażące zaniedbanie nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowalni.

13. Jeżeli sprzęt ma prawo odebrać osoba trzecia, musi to być zgłoszone na piśmie.

14. Pracownicy dołożą starań, aby powierzony sprzęt przechowywany był bezpiecznie i w należytych warunkach, jednak sprzęt musi być odpowiednio zabezpieczony przez oddającego sprzęt do przechowania (np. deski powinny mieć specjalne pokrowce itp.)

15. Oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że znany jest mu sposób przechowywania sprzętu oraz poziom zabezpieczenia hangaru i je w pełni akceptuje.

Korzystanie z usług firmy LSURF jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższych regulaminów.